903bce29c2f57ba1330b44897a7dc91872f46b951df2398d2bc5f07b1cbc12a1  ./Slackware/pac4slack-0.1.tar.gz